Förebygg våld på jobbet

Många undrar vad regelböckerna egentligen säger när det gäller säkerhet på jobbet. Personalansvarig och företagschef har alltid ansvar att se till så att hot och våld förebyggs väl på arbetsplatsen. Samtidigt bör du som anställd ha koll på dina rättigheter för att undvika onödigt lidande. En ny lösning som börjar bli alltmer populär är personlarm, som fungerar väl för att förebygga problem.

Våld och hot på arbetsplatsen är ett allvarligt problem vad gäller arbetsmiljö. Ett personlarm kan underlätta i arbetet, då hjälpen bara finns ett knapptryck bort. Med personlarmet kan den anställde trycka på knappen för att tillkalla hjälp, till exempel vid arbete i explosiva riskområden, fallrisk eller i ensamarbete som annars kan utsätta den anställde för fara. Personlarm finns i många olika versioner, särskilt utformade för positionering inomhus eller utomhus.

Minska säkerhetsrisker som anställd

Som anställd behöver du veta vilka rättigheter du har när det gäller att arbeta tryggt. Om arbetsplatsens lokaler har hög säkerhet samt genomtänkta rutiner kan vålds- och hotsituationer undvikas. Som anställd kan du utsättas för flera olika sorters våld och hot, beroende på vilken bransch du arbetar inom. Om du jobbar med värdefulla föremål och pengar ökar risken för att du drabbas av rån. När du har direktkontakt med människor kan du också bli utsatt, till exempel som handläggare inom kommun och stat.

Dina rättigheter är viktiga

Myndighetsrepresentanter kan utsättas för hot, sabotage, förföljelse och telefonterror. Det är också vanligt med riskfyllda situationer inom vården, tullen, fångvården mm. Som anställd har du rätt att få skydd av din arbetsgivare, som bör utforma din arbetsmiljö så att den minskar risken för våld och hot. Åtgärder för detta måste införas, och regelbundet följas upp.

På varje arbetsplats ska det också finnas ett skyddsombud som bevakar arbetstagarnas arbetsmiljö och deltar i verksamhetens arbete. Detta förebygger ohälsa på grund av våld och hot. Skyddsombudet begär åtgärder av arbetsgivaren så att alla risker blir undanröjda. Om din arbetsplats har mer än femtio arbetstagare krävs det dessutom en skyddskommitté, vilket är en arbetsgrupp bestående av representanter från arbetstagarna och arbetsgivaren. Skyddskommittén planerar arbetsmiljöarbetet på ett övergripande sätt.